YK_D

Project

トヨダ体育教室

 

 

Client / TOYODA TAIIKU KYOSHITSU
Publish / Logo
Art Director / Kiyotaka Yoshimoto
Graphic Designer / Kiyotaka Yoshimoto , Kentaro Kiyohara

Page 1 of 11